psycholog kliniczny

Uprawnienia specjalisty psychologii klinicznej

 • Kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym http://ckp.wum.edu.pl 
 • Kierownik szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej organizowanego przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego http://www.frpip.pl 

 
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM I ZAWODOWYM W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

Zagadnienia należące do psychologii klinicznej stanowią znaczną część mojego dorobku naukowego, ponieważ dotyczy on w znacznym stopniu, pogranicza psychologii klinicznej i psychiatrii. Ten obszar badawczy wybrałem decydując się na równoległe studiowanie medycyny i psychologii. Moja działalność naukowa i kliniczna w dziedzinie psychologii klinicznej koncentruje się wokół następujących, powiązanych ze sobą, zagadnień: - psychoterapia - tworzenie i adaptacja narzędzi diagnostycznych - psychodiabetologia - relaksacja Ponadto w zakresie działalności badawczej mam publikacje dotyczące: - tzw. zmienionych stanów świadomości. - subiektywnych przeżyć w stanach chorobowych - zagadnień  etycznych i aksjologicznych. W tej kolejności omówione i przedstawione zostaną najważniejsze osiągnięcia naukowe.

PSYCHOTERAPIA

Autorstwo 2 podręczników, jednej monografii i zredagowanie jednego podręcznika. Kilka publikacji dotyczących zmian mechanizmów obronnych w trakcie psychoterapii oraz czynników psychoterapeutycznych. Opracowanie wieloosiowej diagnozy psychoterapeutycznej przedstawionej w monografii anglojęzycznej – „States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy”.

W 1982 roku, po odbyciu dwuletniego szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego, uzyskałem tytuł zawodowy instruktora rekreacji ze specjalności ćwiczeń relaksowo-koncentrujących. Zdając końcowy egzamin ukończyłem w 1995 roku międzynarodowe, dwuletnie szkolenie z Analizy Grupowej, prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej w Heidelbergu, zgodne z wymaganiami European Group Analytic Training Institutions Network. W 1994 roku uzyskałem uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a w 1995 lidera grup balintowskich Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego. W 2001 roku ukończyłem trzyletnie międzynarodowe szkolenie z terapii poznawczej i behawioralnej uzyskując certyfikat Włoskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W 2003 roku uzyskałem tytuł superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a w roku 2006 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Książki i rozdziały w książkach:

 1. Kokoszka A.: States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy. Springer, New York, 2007 
 2. Kokoszka A. Metabolism of information as a model of mental processes and its application for psychotherapy. In Freeman A., Mahoney M., Devito P., Martin D. (eds). Cognition and Psychotherapy. Second Edition. Sprinter Publishing Company, New York, 2004, 323-349.
 3. Kokoszka A. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2009. 
 4. Kokoszka A.: Psychoanalityczne ABC: Podstawy psychoanalitycznego myślenia. I wydanie, 1997; II wydanie. Universitas, Kraków, 2000. 
 5. Kokoszka A.: Rozumieć, aby leczyć i 'podnosić na duchu': Psychoterapia według Antoniego Kępińskiego. Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1996. 
 6. Kokoszka A., Drozdowski P. Wprowadzenie do psychoterapii. Wydawnictwo Akademii Medycznej w Krakowie. I Wydanie, 1990, II wydanie przejrzane i poszerzone. Kraków, 1993.


Czasopisma o zasięgu międzynarodowym:

 1. Sym A., Wiraszka-Lewandowska K, Kokoszka A. Corrective experience of values and existential fulfillment in a course of short-term psychodynamic group psychotherapy. Existenzanalyse, 2006, 23, 1, 61-67. 
 2. Wiraszka-Lewandowska K, Sym A.,  Kokoszka A. The corrective experience of values in psychotherapy: its relations with the change of defense mechanisms and symptom intensity in a course of of short-term psychodynamic group psychotherapy. European Psychotherapy, 2005, 6, 5-19. 
 3. Kokoszka A., Curyło A.: Concept of the corrective axiological experience in psychotherapy and its preliminary clinical illustration. Existenzanalyse, 1999, 1, 24-27. 
 4. Kokoszka A. Long term group psychotherapy of schizophrenia in private practice setting: description of two year’s experience” Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2002, 4, 63-78. PSYCHODIABETOLOGIA 

Od 2003 roku prowadzę badania psychospołecznych czynników wpływających na stosowanie się do zaleceń lekarskich w cukrzycy. Opracowałem i opublikowałem: Krótką Metodę Oceny Radzenia Sobie z Chorobą, Krótką Metodę Oceny Poczucia Wpływu (wersja dla cukrzycy) oraz Skalę Samooceny, które wraz ze „Schematem Diagnozy i Postępowania Psychoterapeutycznego w Trakcie Rutynowej Wizyty Lekarskiej”, składają się na tzw. Zestaw Psychodiabetologiczny. Został on szczegółowo omówiony w wydawanych systematycznie, kolejnych trzech częściach „Psychodiabetologii dla Lekarzy”. Metoda  ta, razem z opracowanym programem szkoleniowym zastosowanym w stosunku do kilku tysięcy lekarzy,  spotkała się z międzynarodowym uznaniem. Zostałem zaproszony do udziału w międzynarodowej grupie roboczej Psychosocial Aspects of Diabetes Study Group, przy European Association for Study of Diabtes. Opracowany przeze mnie i  realizowany w Polsce program szkoleniowy został nominowany do nagrody International DAWN Award 2004 (Program Diabetes Attitudes Wishes and Needs – DAWN). Od 2005 roku jestem członkiem European Depression in Diabetes (EDID) Research Consortium W 2009 roku zostałem zaproszony do udziału w Treatment Working Group of the Global Dialogue o Diabetes and Depression przy Association for the Improvement of Mental Health Programmes. Wyrazem międzynarodowego uznania osiągnięć w psychodiabetologii było zaproszenie na Diabetes Experts’ Panel from Accessing Countries (EU). 9th meeting of the Panel, Cluj-Napoca, Rumunia, na którym prowadziłem 2.5 godzinny blok obrad plenarnych „Psychological problems in diabetes – possible solutions – experiences from Poland” oraz “Main types of patients styles to cope with the disease”. Publikacje o zasięgu międzynarodowym: 

 1. Kokoszka A., Jodko A., Power F., Radzio R., Mućko P., Bieńkowska J., Kuligowska E., Smoczyńska O., Skłodowska Z.: Serious diabetes-specific emotional problems in patients with type 2 diabetes who have different levels of comorbid depression: A Polish study from the European Depression in Diabetes (EDID) Research Consortium. European Psychiatry, 24,  425–430. IF – 2.4 
 2. McGuire B.E., Morrison T., Hermanns N.,  Skovlund S., Eldrup E., Gagliardino J., Kokoszka A., Matthews D. Pibernik-Okanović M.,  Rodríguez-Saldaña J., de Wit M., Snoek F.J.: Short Form Measures of Diabetes-Related Emotional Distress: The PAID-5 and PAID-1. Diabetologia, 2010, 253, 66-69. IF = 6.4 
 3. Kokoszka A.; Meeting psycho-social needs is Poland: a new priority. Diabetes Voice. 2005, 50, (4), 18-19. 
 4. Kokoszka A., Kot W. Relationship of the patient age and intensity of type  2 diabetes treatment.  Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2007, 119, 396- 400. 

 
Publikacje w języku polskim: 
 

 1. Zegarlicka M., Jarosz-Chobot P., Kokoszka A., Małecka-Tendera E. Program opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą chorującymi na cukrzycę i ich rodzinami w stymulowaniu aktywności w procesie leczenia oraz radzeniu sobie z emocjonalnymi skutkami objawów choroby przewlekłej, Diabetologia Polska, 2004, 11, 78-82. 
 2. Kokoszka A., Sieradzki J. Poczucie wpływu na przebieg choroby a sposób leczenia cukrzycy, Diabetologia Praktyczna, 2005, 6,(1) 1-5. 
 3. Kokoszka A. Diagnoza i postępowanie psychoterapeutyczne w cukrzycy: Zestaw Psychodiabetologiczny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2005; 5:146-152  
 4. Mućko P., Kokoszka A., Skłodowska Z.: Porównanie stylów radzenia sobie z chorobą, występowania objawów depresyjnych i lękowych oraz lokalizacji poczucia kontroli u chorych na cukrzycę typu 1 i 2, Diabetologia Praktyczna, 2005, 6, 240-249.
 5. Sieradzki J., Kokoszka A., Kot W. Podsumowanie realizacji programu Diabetes, Attitudes, Wished and Needs (DAWN) na świecie i w Polsce. Diabetologia Praktyczna, 2006, 7, 258-264. 
 6. Sieradzki J., Kokoszka A., Kot W.: Porównanie oceny psychospołecznych aspektów cukrzycy przez lekarzy zajmujących się specjalistyczną terapią cukrzycy po pięciu latach realizacji programu DAWN w Polsce. Diabetologia Praktyczna, 2006,7,396-404.
 7. Kot W., Kokoszka A., Sieradzki J.:  Ocena zestawu psychodiabetolgicznego oraz potrzeb szkoleniowych z psychodiabetologii wśród lekarzy zajmujących się leczeniem cukrzycy. Diabetologia Praktyczna, 2006, 405-408. 
 8. Kokoszka A.: Depresja  w cukrzycy: wyzwanie diagnostyczne. Świat Medycyny i Farmacji. 2007, 8 (82)18-25. 
 9. Kokoszka A.: Igłofobia oraz obawy przed zastrzykami u chorych na cukrzycę. Diabetologia: na codzień, 2008, 1 (10), 20-22. Poradniki: 

 1. Kokoszka A. Santorski J.: Psychodiabetologia dla lekarzy. Psychoterapeutyczne postępowanie w cukrzycy. Marketing and Media, Warszawa, 2003. 
 2. Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część II. Ocenia i kształtowanie poczucia kontroli nad chorobą w cukrzycy. Pracownia, Warszawa, 2005.  
 3. Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część III. Zaburzenia depresyjne w przebiegu cukrzycy. Medical Communications, Warszawa, 2007. 
 4. Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część IV:  Lęk i depresja w cukrzycy: postępowanie w praktyce klinicznej. Warszawa, 2009 w druku


WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Kokoszka A.: Translanting DAWN into practice – experiences from Poland. 2nd  International  DAWN (Diabetes Attiudes, Wishes and Needs) Summit: Translating DAWN into practice. Londyn ,2003,  Pract Diab Int, 2004, 21, 5, 3. 
 2. Kokoszka A. “Psychodiabetic kit and its application in the management of patients with diabetes or at risk for diabetes The 10th Scientific Meeting of the PSAD PsychoSocial Aspects of Diabetes Study (PSAD) Group at the European Association for the Study of Diabetes, Wuerzburg, 2005 
 3. Kokoszka A. Polish experiences in the application of cognitive-behavioral approach in the management of diabetes. International Congress of Cognitive Therapy, Goteborg, 2005. 
 4. Kokoszka A., Sieradzki J.:Application of a Psychodiabetic Kit to assessment of psychological factors at the choice of treatment modalities in diabetes. DAWN 3rd International Dawn Summit, Florence,2006 
 5. Jarosz-Chobot P.,  Zegarlicka-Poręba, M.,  Deja, G.,  Czupryniak A., Kot W., Kokoszka, A., Noczyńska A.: Psychological and social attitudes to diabetes in children and youths at the once of TIDM in Poland cross-sectional study.” 19th Word Diabetes Congress, Cape Town, 2006 
 6. Jarosz-Chobot P., Deja G., Zegarlicka-Poręba M., Czupryniak A.., Kot W., Kokoszka A., Noczyńska A.: Diabetes Attitudes Wishes and Needs (DAWN) in Polish Children with Type 1 Diabetes Mellitus (DM) - A Dynamic View in Cross-Sectional Study.
 7. Kokoszka A., Bojarska M.,  Miszczyszyn Z., Radzio R., Mućko M., Pędziwiatr K. Skłodowska Z. Level of depression and anxiety in the main stages of type 2 diabetes: the pilot study. The 13th  Scientific Meeting of the PSAD PsychoSocial Aspects of Diabetes Study (PSAD) Group at the European Association for the Study of Diabetes, Cagliari,  2008 
 8. Zandbelt N., Eldrup E., Gagliardino J.J., Hermanns N., Kokoszka, A., Matthews D.R., McGuire B., Pibernik-Okanović  M., Rodríguez-Saldaña J.,  Skovlund S.E.,  Snoek F.J.  Well-being and glycemic control in diabetes patients: Baseline data from the cross-national DAWN Monitoring of Individual Needs in Diabetes (MIND) Study. American Diabetological Association Congress,  San Francisco, USA, 2008. 
 9. Kokoszka A., Szmalec M.: Relationships of eating disorders with psychological problems in the course of diabetes type 2: cross-sectional study. The 14th  Scientific Meeting of the PSAD PsychoSocial Aspects of Diabetes Study (PSAD) Group at the European Association for the Study of Diabetes, Dubrovnik, 2009.  
 10. Kokoszka A. Application of elements of cognitive behavioral psychotherapy in medicine. International Congress of Cognitive Therapy, Goteborg, 2005 
 11.  
 12. Snoek F., de Wit M. Hermanns N., McGuire B.E. Pibernik-Okanovic M., Kokoszka A., Gagliardino J.J. Matthews  D.R.Rodriguez-Saldana J. . Cleijne W., Skovlund S.E.. Depression and/or diabetes-related distress in the cross-national DAWN MIND study: the importance of understanding different needs. The 20th World Diabetes Congress, International Diabetes Federation, Montreal, 2009. 
 13. Snoek F,  McGuire B.E., Morrsion T., Hermanns N., Eldrup E., Gagliardino J.J., Kokoszka A., Pibernik-Okanovic M., Matthews D.R., Rodriguez-Saldana J., de Wit M., Skovlund S.E. The PAID-5: A valid and reliable short-form measure of diabetes-distress developed from the DAWN MIND study. The 20th World Diabetes Congress, International Diabetes Federation, Montreal, 2009. 


TWORZENIE I ADAPTACJA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH

Kierowanie procesem tworzenia 6 narzędzi diagnostycznych oraz udział w opracowaniu ostatecznych wersji dwóch narzędzi Zdzisława Bizonia. Opublikowano 4 poradniki omawiające stosowanie niektórych metod. 
Opracowane narzędzia diagnostyczne Krótka metoda radzenia sobie z chorobą – oraz poradnik - 

 1. Kokoszka A. Santorski J.: Psychodiabetologia dla lekarzy. Psychoterapeutyczne postępowanie w cukrzycy. Marketing and Media, Warszawa, 2003 
 2. Krótka Metoda Oceny Radzenia Sobie z Chorobą: wersje dla mężczyzn i kobiet
 3. Krótka metoda oceny poczucia wpływu na przebieg choroby – Wersja dla Cukrzycy – oraz poradnik Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część II. Ocenia i kształtowanie poczucia kontroli nad chorobą w cukrzycy Skala Samooceny Depresji w Cukrzycy oraz poradnik - 
 4. Kokoszka A. Psychodiabetologia dla lekarzy. Część III. Zaburzenia depresyjne w przebiegu cukrzycy. Medical Communications, Warszawa, 2007. 
 5. Krótka Skala Samooceny Depresji i Lęku Skala Korektywnego Przeżywania Wartości 
 6.  
 7. Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby - Wersja dla Schizofrenii oraz poradnik - Kokoszka A: Schizofrenia: wzmacnianie zdolności samostanowienie. Via Medica, Gdańsk, 2008 Kwestionariusz wglądu w schizofrenię  – „Moje Myśli i Odczucia” oraz poradnik - 
 8. Kokoszka A: Schizofrenia: wzmacnianie zdolności samostanowienie. Via Medica, Gdańsk


 
Publikacje narzędzi

 1. Kokoszka A., Jodko A., Radzio R.: Krótka metoda radzenia sobie z chorobą – geneza i opis roboczej wersji metody, Przewodnik Lekarza, 2003, 10, 39-46. 
 2. Kokoszka A. Krótka metoda oceny poczucia wpływu na przebieg choroby: opis wersji dla osób z cukrzycą. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 742-745.  
 3. Krótka Skala Samooceny Depresji i Lęku: Opis konstrukcji oraz właściwości psychometryczne dla osób z cukrzycą. Przewodnik Lekarza, 2008, 6, 74-81  
 4. Kokoszka A., Radzio R.,  Kot W. Krótka  Metoda Oceny Radzenia Sobie z Chorobą: wersje dla mężczyzn i kobiet Diabetologia Praktyczna, 2008, 9,1-11 
 5. Kokoszka A, Telichowska-Leśna A, Radzio R : Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby - Wersja Dla Schizofrenii. Psychiatria Polska, 2008, 42, 503-513. 
 6. Kokoszka A, Telichowska-Leśna A, Radzio R: Kwestionariusz wglądu w schizofrenię – „Moje Myśli i Odczucia” Psychiatria Polska, 2008, 42, 491-5-2. Kokoszka A., Ohl M., Bieniek A., Nikolska A., Kwiatek-Skrobańska K., Popielarczyk A.: Korektywne przeżycie wartości – rozwój koncepcji i konstrukcja skali pomiarowej, doniesienie wstępne. Wiadomości Psychiatryczne, 2003, 6, 41-47. Udział w opracowaniu ostatecznych wersji narzędzi Zdzisława Bizonia: Bizoń Z., Wojnar M., Cedro A., Popiel A., Kokoszka A.: Mapa świata urojeniowego według Zdzisława Bizonia. Psychiatria Polska, 2001, 35, 429-442. Bizoń Z. Kokoszka, A., Roszczyńska J., Bryła L., Wojnar M.:, Ocena otoczenia i oparcia społecznego według Zdzisława Bizonia. Opis metody i jej zastosowania. Psychiatria Polska, 2001, 35, 617-634. 
 7. RELAKSACJA Opracowanie modelu stanów świadomości w relaksacji i popularyzacja relaksacji. Uzyskanie państwowych uprawnień instruktora ćwiczeń relaksowo-koncentrujących w 1983 roku oraz  stosowanie ich w praktyce klinicznej Kokoszka A. Relaxation as an altered state of consciousness: A rationale for a general theory of relaxation. International Journal of Psychosomatics, 1992, 39, 4-9. Kokoszka A: A rationale for multileveled model of relaxation. International Journal of Psychosomatics, 1994, 41, 4-10. 
 8. Kokoszka A., Grzyb K. Ćwiczenia relaksowo- koncentrujące z elementami jogi i sugestii w terapii pacjentów psychotycznych Psychoterapia 1981, XXVIII, 35-40 
 9. Ponadto rozdziały poświęcone relaksacji w książkach: Kokoszka A.: States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy. Springer, New York, 2007 
 10. Kokoszka A. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2009. Kokoszka A. Tajniki świadomości. Wydawnictwo Instytutu Ekologii i Zdrowia, Kraków, 1993 Kokoszka A. Ewolucyjno-psychodynamiczny model procesów psychicznych oraz jego zastosowanie w psychopatologii i psychologii świadomości. Wydawnictwo Collegium Medicum, UJ, Kraków, 1995. 
 11. Kokoszka A., Drozdowski P. Wprowadzenie do psychoterapii. Wydawnictwo Akademii Medycznej w Krakowie. I Wydanie, 1990, II wydanie przejrzane i poszerzone., Kraków, 1993. 


ZMIENIONE STANY ŚWIADOMOŚCI


Najważniejsze wyniki to potwierdzenie wpływu rytmów  biologicznych o krótkim okresie (ultradian) na aktywność wyobraźni w warunkach naturalnych oraz w stanie hipnozy (prace opublikowane z prof. Benjaminem Wallace z Cleveland State University m.in. w Journal of Clinical and Experimental Hypnosis) oraz opisanie tzw. mechanizmów ochronnych stanowiących manifestację podstawowego rytmu (publikacja z Duchniewską w International Journal of Neuroscience). W tym nurcie mieszczą się też badania pozwalające na wyróżnienie tzw. głęboko i płytko zmienionych stanów świadomości. Wyrazem międzynarodowego uznania moich osiągnięć w dziedzinie zmienionych stanów świadomości jest  zaproszenie mnie do napisania rozdziału  „Altered States of Consciousness” w ośmiotomowej  „Encyclopedia of Psychology” wydanej w 2000 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Oxford University Press. 

 1. Kokoszka A.: Altered states of consciousness. In Kazdin A.E. (ed.): Encyclopedia of Psychology. Vol. 1. American Psychological Association, Washington D.C. and Oxford University Press, New York, 2000, 122-124. 
 2. Kokoszka A. An integrated model of the main states of consciousness. Imagination, Cognition and Personality 1987-88, 7, 285-294.  
 3. Kokoszka A. The evolutionary leveled model of the main states of consciousness. Imagination Cognition and Personality 1990-91, 10, 329-343. 
 4. Kokoszka A. Information metabolism as a model of consciousness. International Journal of Neuroscience, 1993, 68, 165-177. IF 0,5 Kokoszka A.: Information metabolism as a model of human experiences. International Journal of Neuroscience, 1999, 97, 169-178. IF - 0,5 
 5. Kokoszka A., Domosławski J., Wallace B., Borzym A.: Preliminary evidence for diurnal fluctuations in visual imagery". International Journal of Neuroscience, 2000, 101, 1-7. IF - 0,5 
 6. Duchniewska K., Kokoszka A. The protective mechanisms of the basic rest-activity cycle as an indirect manifestation of this rhythm in waking: Preliminary report. International Journal of Neuroscience, 2003, 113: 153-163. IF - 0,579; 
 7. Wallace B., Kokoszka A. Experience of peripheral temperature change during hypnotic analgesia. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 1992, 40, 180-193. IF –  1,9  
 8. Wallace B., Kokoszka A.: Fluctuations in hypnotic susceptibility and imaging ability over a 16 hour period. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 1995, 43, 20-33. IF –  1, 9  
 9. Kokoszka A. On the psychology of values experiencing: A supplement to an evolutionary leveled model of the main states of consciousness. Imagination Cognition and Personality 1991, 11, 75-84  
 10. Wallace B., Turosky D.L., Kokoszka A. Variability in the assessment of imagery vividness. Journal of Mental Imagery, 1992, 16, 221-230. 
 11. Kokoszka A. Occurrence of altered states of consciousness among students: profoundly and superficially altered states in wakefulness. Imagination Cognition and Personality,1992-93, 12, 231-247. 
 12. Kokoszka A. An evolutionary-psychodynamic model of the main states of consciousness. Imagination Cognition and Personality, 1992-93, 12, 387-394. 
 13. Kokoszka A.: Altered states of consciousness: a comparison of profoundly and superficially altered states". Imagination Cognition and Personality, 2000, 19, 165-184. 

 
SUBIEKTYWNE PRZEŻYCIA W STANACH CHOROBOWYCH

Analiza  różnych modalności przeżywania w zaburzeniach psychicznych doprowadziła do ustalenia stosunkowo dużego nasilenia aleksytymii w schizofrenii oraz stwierdzenia związków nasilenia aleksytymii ze stosowaniem niedojrzałych mechanizmów obronnych. Obie prace są cytowane w Index Citation. Inne prace w tym nurcie wskazują na większą częstość stosowania niedojrzałych mechanizmów przez chorych z zaburzeniami osobowości, niż z zaburzeniami nerwicowymi oraz zmniejszenie stosowania niedojrzałych mechanizmów obronnych w wyniku trzymiesięcznej terapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Zmiana mechanizmów obronnych związana była z poprawą objawową. Jest to jedno z niewielu doniesień o tym zjawisku. Duży odzew (polemiki, cytowania) wzbudziła praca wykazująca, że w diagnozie wytrysku przedwczesnego większe znaczenie niż jego czas mają czynniki psychologiczne. Praca ta ukazała się w piśmie z dużym Impact Factor – 6.5
 

 1. Giuliano F., Patrick D.L.,, Porst H., La Pera G., Kokoszka A., Merchant S., Rothman M., Gagnon D., Polversjan E.: Premature ejaculation: Results from a five-country European observational study. European Urology, 2008, 53: 1048-1057 IF –  6.5 Bogutyn T., Kokoszka A., Pałczyński J., Holas P.: Defense mechanism in alexithymia. Psychological Reports, 1999, 84, 183-187. IF –  0,3 
 2. Cedro A, Kokoszka A., Popiel A., Narkiewicz-Jodko W.: Alexithymia in schizophrenia: an exploratory. Psychological Reports, 2001, 89, 95-98. IF –  0,3 
 3. Wójcik A., Kokoszka A., Pałczyński J. Defense mechanism in neuroses and personality disorders, Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry, 2002, 35, 676-683. IF –  0,07 
 4. Kokoszka A. Roman J., Bryła L., Grabowski A. Związki poprawy objawowej ze zmianą  mechanizmów obronnych w trakcie leczenia zaburzeń nerwicowych. Doniesienie wstępne. Psychoterapia, 2003, 124, 55-60


ZAGADNIENIA ETYCZNE I AKSJOLOGICZNE

Poza medycyną i psychologią w okresie 1984-87 studiowałem filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Te doświadczenia z filozofią zaowocowały pracami dotyczącymi problematyki aksjologicznej, które ukazały się m.in. w prestiżowych czasopismach amerykańskich: 

 1. Kokoszka A. Limitation of psychobiological concept of the integration of psychotherapy and meditation. The American Journal of Psychiatry 1986, 143, 1315. IF - 6,4 
 2. Kokoszka A.  Axiological aspects of comparing psychotherapy and meditation. International Journal of Psychosomatics 1990, 37, 78-81 
 3. Kokoszka A. The axiological dimension of psychiatric contact. Psychiatry 1991, 54, 404-412.
 4. Kokoszka A. Najistotniejsze problemy aksjologiczne praktyki psychoterapeutycznej. Przegląd Psychologiczny, 1990, 33, (3) 57-69. 
 5. Kokoszka A.: Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę – dylematy psychoterapeuty. W: Chyrowicz B (red.) Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę.  Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2002, 63-86. 

 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
 

 1. Szkolenie podyplomowe z psychoterapii  
 2. Udział  w komisji egzaminacyjnej na specjalizację II stopnia z psychologii klinicznej od 1994 roku (jako psycholog, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej). 
 3. Prowadzenie zajęć na szkoleniach z psychoterapii prowadzących do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 1989 roku do chwili obecnej. 
 4. Nauczanie studentów psychologii: 
 5. UJ w Krakowie  - seminaria w latach 1991-1995: Psychodynamiczna psychoterapia Psychodynamiczna psychopatologia Seminarium magisterskie 
 6. UW w Warszawie Wykład- Podejście psychodynamiczne – w 1997 roku Wykład –  Psychopathology” od 2007 roku (Oddział Nauczania w Języku Angielskim) 
 7. SWPS w Warszawie od 1999 
 8. Wykład monograficzny „Zaburzenia nerwicowe i zaburzenia seksualne” w latach 1999-2006 Wykład kursowy „Wstęp do psychopatologii” w latach 2006 
 9. Koordynacja bloku specjalizacyjnego i wykład specjalizacyjny„Postępowanie z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi” oraz, w ramach tego bloku, prowadzenia wykładu subspecjalizacyjnego „Postępowanie z pacjentem dorosłym” od 2003 do chwili obecnej 
 10. Seminarium magisterskie –  łącznie promotor 60 prac magisterskich Recenzowanie 1 pracy doktorskiej z psychologii Recenzowanie 20 prac magisterskich z psychologii 
 11. Nauczanie psychologii dla studentów medycyny 
 12. Behavioral science  - opracowanie programu nauczania, koordynacja i prowadzenie zajęć dla studentów medycyny w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie – od 2003 roku 
 13. Medical psychology –  prowadzenie zajęć dla studentów medycyny w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie – 1996-1999


kontakt

Prof. Andrzej Kokoszka
andrzej.kokoszka w wum.edu.pl

tel/fax 00 48 22 326 58 92
II Klinika Psychiatryczna WUM
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa